Obchodní podmínky služby Guffoo

Platnost od 1.2.2010

 1. Obchodní podmínky služby Guffoo (dále jen "Podmínky") ustanovují základní práva a povinnosti právnické či fyzické osoby používající služeb portálu Guffoo (dále jen "Uživatel") a společností ANTEE s.r.o., která službu Guffoo poskytuje (dále jen „Poskytovatel“).
 2. Služba Guffoo je pro uživatele přístupná via internet na adrese http://www.guffoo.cz a zahrnuje následující:
  • zřízení a publikaci webových stránek umístěných na Internetu a zajištění jejich správy prostřednictvím programového a technického vybavení Poskytovatele (dále jen „Stránky“),
  • používání softwarového vybavení Poskytovatele k editaci stránek (dále jen "Editor").
 3. Uživatel je povinen se před zahájením užívání Služby řádně zaregistrovat - to znamená uvést pravdivé identifikační údaje týkající se jeho osoby do příslušného elektronického formuláře Poskytovatele uveřejněného na internetové adrese www.guffoo.cz při objednávání Služby. Řádně provedená objednávka Služby bude Poskytovatelem potvrzena zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou v objednávce. Spolu s potvrzením objednávky zašle Poskytovatel Uživateli uživatelské jméno a heslo, které jsou vyžadovány pro identifikaci a následné ověření Uživatele Poskytovatelem před každým zahájením užívání Služby. Uživatel je oprávněn užívat Službu pouze na základě úspěšně provedeného ověření Uživatele Poskytovatelem, tedy zadáním správného vlastního uživatelského jména a hesla.
 4. Uživatel se zavazuje, že bude Službu užívat v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a dobrými mravy. Uživatel je oprávněn užívat Službu pouze pro soukromé účely.
 5. Uživatel má možnost registrovat pouze jedny stránky zdarma na jednu e-mailovou adresu.
 6. Služba je Uživateli poskytována bezplatně. Poskytovatel si vyhrazuje právo umístit reklamní banner, grafické logo a odkaz k propagaci Guffoo na stránkách Uživatele.
 7. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu dat uchovávaných Uživatelem prostřednictvím programového a technického vybavení Poskytovatele. Poskytovatel může Službu poskytovanou zdarma kdykoliv bez náhrady zrušit, a to zejména v případě porušení povinností stanovených těmito Podmínkami Uživateli.
 8. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Služby. Veškeré případné sankce a povinnosti k náhradě škody uložené z důvodu porušení platných právních předpisů užíváním Služby, zejména pak publikováním nepřípustných informací na Stránkách, nese v plném rozsahu Uživatel.
 9. Smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem je uzavřen potvrzením přijetí objednávky Uživatele Poskytovatelem, ve které je Uživatelem specifikována požadovaná Služba. Uživatel a Poskytovatel prohlašují, že jejich smluvní vztah se bude řídit těmito Podmínkami platnými a účinnými v době uzavření smluvního vztahu a jejich případnými změnami za podmínek.
 10. Odesláním objednávky Služby Poskytovateli Uživatel potvrzuje, že si tyto Podmínky řádně přečetl, s jejich obsahem souhlasí a zavazuje se je dodržovat.