Ochrana osobních údajů - informace

o zpracování osobních údajů

 

Základní umělecká škola Jablunkov, příspěvková organizace, se sídlem Bukovecká 479, 739 91 Jablunkov, IČO: 64120392 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje Základní umělecká škola Jablunkov zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:

Subjekty údajů: zaměstnanci, žáci, zákonní zástupci, rodinní příslušníci, žadatelé, stěžovatelé;

Právní základ zpracování osobních údajů: plnění právní povinnosti, plnění úkolů ve veřejném zájmu, oprávněný zájem;

Identifikátory: jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, email, telefon, adresa, místo narození, státní občanství;

Kategorie zvláštních osobních údajů: zdravotní stav.

Právní základ zvláštních osobních údajů: plnění povinnosti a zvláštních práv v oblastech pracovního práva, zpracování je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu na základě práva Unie nebo členského státu;

Doba uchování: údaje budou uchovány po dobu nezbytně nutnou dle povahy dokumentu a typu agendy v souladu se spisovým a skartačním řádem školy.

Pokud Základní umělecká škola Jablunkov zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

o   Požadovat od Základní umělecké školy Jablunkov informaci o zpracování Vašich osobních údajů;

o   Požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Základní uměleckou školou Jablunkov;

o   Požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Základní uměleckou školou Jablunkov jsou nepřesné);

o   Požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Základní uměleckou školou Jablunkov, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;

o   Vznést námitku proti zpracování osobních údajů Základní uměleckou školou Jablunkov;

o   Požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Základní umělecké škole Jablunkov;

o   Podat stížnost dozorovému orgánu.

 

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.


Pověřenec pro Základní uměleckou školu Jablunkov:

název: F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s., 
IČ: 25884646, 
sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava, 
kontaktní e-mail: 
poverenecMSK@fsc-ov.cz.