historie veletrhů

Moderní průmyslové výstavy, či vzorkové trhy, které se nepřetržitě konají od 18. století po celém světě, jsou jednou z nejdůležitějších ekonomicko-obchodních, technicko-výrobních a sociálně politických kategorií.

První oficiální místo je přiznáváno průmyslové výstavě v Londýně v roce 1756. Následuje Praha roku 1791 a Paříž roku 1798. Na našem území mají první tři místa výstavy z let 1791, 1828 a 1829.

Jádro moderního výstavnictví se tvořilo, i přes velký průmyslový ruch v druhé polovině 17. století, až od století osmnáctého. Zde se také současně rodila kulturní a hospodářská osvěta.
Postupem času začínala převládat hromadná výroba se širším hospodářským vlivem. V čele pokrokového a vlasteneckého hnutí stáli (i vzhledem ke strnulosti měšťanstva) osvícení šlechtici, kteří svými snahami a skutky povzbuzovali i obrození technické oblasti. (Kašpar Šternberk, František Kinský, František Kolowrat, Rudolf a Karel Chotkovi a další).
Velkou ranou pro České království bylo odtržení Slezska, které tím zrušilo těsné průmyslové i obchodní styky, hlavně v tkalcovství a přádelnictví. To však též vedlo k větší aktivitě podnikání v druhé polovině 18. století. Česká šlechta zakládala průmyslové závody a postupně zvyšovala úroveň mnoha oborů, jako např. sklářství, železářství, plátenictví, soukenictví a bavlnářství.

V roce 1754 uspořádal ve Veltrusích český komerční rada O. L. Loscani společně s majitelem panství, hrabětem Rudolfem Chotkem trh "producta" - výstavu produktů Království českého, pod názvem "Velký trh tovarů Království českého" oficiálně veden jako kratochvilný "bazar". Vzhledem k tomuto "nešťastnému" uvedení názvu, není veletrh veden jako první na světě.

Stav české průmyslové produkce v druhé polovině 18. století byl dobrým předpokladem pro uspořádaní první výstavy. Tuto myšlenku uskutečnil komerční rada J. A. Schreyer, společně s nejvyšším purkrabím Království českého J. F. Rottenhamem. Akce byla uspořádána při příležitosti korunovace Leopolda II. za českého krále v roce 1791. Tím byl položen základní kámen první průmyslové výstavy nejen v Čechách, ale na evropské pevnině vůbec. Bylo nutné určit správný cíl výstavy: "Abychom odlišili kupecký trh a příležitostný "bazar" od výstavy, je třeba si uvědomit, že příčina i účel výstavy je její hospodářské a osvětové poslání, seznamovat se s výrobky lidské práce a výtvory umění, vzájemným porovnáním je lépe pochopit, ukázat, které druhy zboží a výrobků vynikají, a zároveň, které jsou nedostatečné."


Veletrhy v datech

8.-9.století
Přechod od domácí výroby k řemeslné. 
10.století
První peníze -Přemyslovci.
10.-12. století
Zejména v hradních sídlech se začíná rozvíjet trh.
Nejstarší trhy vznikly ve francouzské Champagni.
12.-15. století
Vznikají města.
Vznik prvních výstavišť a obchodních center. Roste význam obchodního setkání.
15.-16. století
Konkrétnější forma komunikace prostřednictvím psaných zpráv.
16. - 17. století
Nástup manufakturní výroby.
17. - 18. století
Pokrok v přírodních vědách, Dynamika rozvoje měst a měšťanstva v Evropě.
Nové mocenské poměry vyžaduje dynamika ekonomiky - vrchol v buržoazní revoluci.
18. - 19. století
Vznikají výstavy vzorků a trhů se zaměřením na určitá odvětví průmyslu-vzorkové trhy.
Postupuje industrializace.
Od 19. století
Rozvojem výroby došlo ke stále většímu množství vystavovaných exponátů. Šíření informací o výrobcích a první formy doprovodným programů.


Rozdělení veletrhů

1. GENERACE
Vznikaly první specializované dílny, které umožnily vznik nadvýroby zboží. Tím vznikla potřeba toto zboží směňovat. Obchodník přinesl na tržiště vše co vyrobil. Každý kus byl zároveň originálem. Zboží se směňovalo za peníze nebo za jiné zboží. První trhy vznikaly na křižovatkách obchodních cest a konaly se v pravidelné periodě. Za typického představitele takových trhů bývá označována Champagne, kde se tento způsob směny realizuje již od r. 1219.

2. GENERACE
Druhá generace vzniká zavedením manufakturní výroby se kterou stoupá produktivita práce.(pol. 16. století do konce 18. století). Každý kus určitého tovaru je stejný a proto není nutné vše vozit na trh. Stačí dovést pouze vzorky. 1754 Veltrusy, 1756 Londýn, 1791 Praha.

3. GENERACE
Prezentují se vzorky zboží společně s doprovodným programem. Vznikají nové formy komunikace se zákazníky. Nejedná se jen o vystavování zboží, ale o kompletní koncepci výstav.
1851 Londýn, 1891 Praha, 1928 Brno.