Barokní park a zahrada

Patrně po roce 1712, kdy měl být veltruský zámek dostavěn, se začíná budovat jeho okolí ve zcela módním barokním duchu, který vycházel z geometrických tvarů, ideálních poměrů a harmonie mezi stavbou a zahradou. Dochovali se zápisy hraběte Chotka z té doby o nákupu rostlin a zajištění zahradníka. Koncepci zámeckého okolí lze rozdělit do dvou rovin. Na nejbližší okolí zámku, tedy na barokní ornamentální zahradu - parter a na park, který byl postupně upravován na ploše Ostrova a doplňován též parkovou architekturou ať v podobě různých stavení (jízdárna, oranžerie.....) či zákoutím se zahradní úpravou. Nejvýznamnějším počinem této doby je bezesporu vytvoření severojižní osy, která je tvořena na sever zámeckou álejí a na jih průhledem do městečka Veltrusy. Zároveň vznikly v tzv. Veltruském lese boční průhledy. Toto vše se dochovalo až do dnešních dnů.
Barokní ornamentální zahrada obklopovala zámek z východní, jižní a západní strany. Oproti mapě z roku 1730 došlo patrně k její úpravě v pozdější době, jak je vidět na mapě z roku 1746. Zahrada se neomezovala pouze na rostlinné ornamenty, ale byla také doplněna fontánou, větším počtem soch, skleníkem a fíkovnou. Návrh se bohužel nedochoval a tak jsme odkázáni na podobu jejího vzhledu pouze na přibližných nákresech na mapách té doby. Jediný dochovaný prostorový vzhled zahrady je na mapě z roku 1785. Je však nejisté, zda ještě kolem tohoto roku byla barokní zahrada v této podobě. V roce 1764 se uvádí další z četných povodní, která zahradu poničila. V jaké míře není známo. Někteří odborníci hovoří o jejím zredukování na nejbližší okolí zámku, někteří o jejím úplném zničení. Není však vyloučeno, že zůstala ve své podobě, která je uváděna na mapě z roku 1785, kdy přišla další povodeň (též v roce 1784) a zahrada byla definitivně zrušena. Od roku 1764 se započalo s novou etapou budování parku, a to v duchu nastupujícího rokoka. Tato myšlenka však nebyla dokončena a park se začal vyvýjet v duchu módního anglického stylu.

 

mapa z roku 1730 s barokní osovou symetrií

 

první známý pohled na barokní zahradu z roku 1730

 

mapa z roku 1746 se severojižní osou a s průhledy v tzv. Veltruském lese

 

detail mapy z roku 1746 s barokní zahradou

 

mapa Ostrova z roku 1759

 

mapa z roku 1759 s detailem barokních průhledů

 

mapa z roku 1759 s detailem nejbližšího okolí zámku

 

mapa z roku 1785 s detailem nejbližšího okolí zámku

 

jediný dochovaný prostorový pohled na jižní průčelí zámku s ornamentální a sochařskou výzdobou z roku 1785

 

mapa Ostrova z roku 1786

 

mapa nejbližšího zámeckého okolí z roku 1786 se zákresem zahradní architektury