Bezpečnost dětí

 

Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají po celou dobu pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí od rodičů nebo jejich zástupců až do doby jejich předání rodičům nebo pověřené osobě na základě písemného zmocnění.

Škola požaduje od rodičů důležité informace, které se týkají zdravotního stavu dítěte. V případě nemoci jsou rodiče povinni odhlásit dítě.

Pedagogický pracovník odpovídá při pobytu venku za děti nejvýše 20 dětí, 15 dětí – mezi nimi 2 děti od dvou do tří let a 12 dětí – mezi nimi 2 děti postižené nebo 1 postižené a 1 od dvou do tří let.

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz raněného. Zároveň jsou povinni informovat ředitelku školy i rodiče. Každý úraz se zaznamenává do knihy úrazů.

 

Podmínky k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí

 

 • Do MŠ chodí děti pouze zdravé. Dítě se do MŠ nepřijímá s léky nebo nedoléčené, výjimkou jsou alergie a astma. V tomto případě je nutné přinést lékařskou zprávu o zdravotním stavu dítěte i s případnou nutností podávání léku.
 • Vyskytne-li se v rodině nebo nejbližším okolí infekční onemocnění, ohlásí to zákonný zástupce učitelce nebo ředitelce školy. Po nemoci infekčního charakteru vyplní rodiče prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Na začátku školního roku rodiče na formuláři oznámí své telefonní číslo do zaměstnání nebo mobilního telefonu nebo udají osobu, na kterou se může učitelka obrátit v případě náhlého onemocnění dítěte v průběhu provozu. Také předají své písemné potvrzení, že dítě je zdrávo.
 • Rodič předává a vyzvedává své dítě osobně u paní učitelky ve třídě nebo na školní zahradě.
 • Na začátku školního roku poučí pedagogické pracovnice děti o bezpečném chování ve škole, ve třídě, na chodbách, sociálním zařízení, školní zahradě, o chování při akcích mimo školu, o chování na silnici – pravidlech silničního provozu, o vzájemné ohleduplnosti, zákazu nošení nebezpečných předmětů (nože, spreje, zbraně), o povinnosti hlásit i drobné poranění nebo úraz učitelce, na možná nebezpečí v MŠ (posouzení rizik možného ohrožení zdraví z hlediska úrazovosti), seznámení s důležitými telefonními čísly a s tím, jak se zachovat v případě požáru, evakuace.
 • Dále poučí učitelka děti o bezpečném chování při tělovýchovných činnostech, při hrách v MŠ, při pracovním zaměstnání, při výtvarném zaměstnání, o bezpečném chování na vycházkách (pravidla silničního provozu, pozor na domácí zvířata, na ostré předměty, v lese dát pozor na jedovaté bobule a houby a dále dle konkrétního prostředí)
 • Děti jsou dále poučeny o bezpečném chování při hrách na zahradě – vzájemná ohleduplnost, pobyt na houpačkách, pískovišti, skluzavkách, na koloběžkách, trojkolkách
 • Děti jsou dále poučeny o bezpečném chování v krizových situacích – když se ztratí, někam spadne, při požáru, dopravní nehodě, pádu z kola, ztráty klíče od domu, apod.
 • Děti jsou poučeny jak se chránit před neznámými lidmi, komu to sdělit, jak se chovat, komu se svěřovat
 • Dále jsou poučeny o škodlivosti kouření, příjmu alkoholu, učí se odmítnout.
 • Před mimoškolní akcí – výletem, návštěvou divadla jsou děti poučeny o bezpečném chování, o chování v dopravních prostředcích, kterými se na tyto akce dostávají
 • Jsou upozorněny na nebezpečí a bezpečné chování při koupání v přírodě, na neznámých místech a skákání do vody.
 • Před odchodem na prázdniny jsou poučeny souhrnně a zdůrazněna jsou ta témata, která souvisejí s bezpečností a možnými úrazy.
 • Děti jsou poučeny o způsobech poskytování první pomoci, přivolání pomoci
 • Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogické pracovnice od doby převzetí od jejich zákonného zástupce do doby předání dětí jejich zákonnému zástupci, popř. pověřené osobě.

Zákonní zástupci mohou pověřit vyzvedáváním dítěte z MŠ jinou osobu, případně nezletilé dítě a to písemně, na formuláři „Zmocnění“. Žádné osobní, telefonické či písemné vzkazy neopravňují učitelku k vydání dítěte

 

 

Ochrana před sociálně patologickými jevy

 • Všechny pedagogické pracovnice průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených dětí. Škola zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je o preventivním programu školy a dalších aktivitách. Škola spolupracuje s dalšími institucemi na sociálně právní ochranu dětí a mládeže.
 • Projevy šikanování mezi dětmi, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěly jednotlivé děti nebo skupiny dětí vůči jiným dětem nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženy děti mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností učitelky budou tento problém řešit vzhledem k věku dítěte a o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.
 • Pedagogické pracovnice dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem.
 • Všichni zaměstnanci školy budou děti chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, využíváním. Budou dbát, aby nepřicházely do styku s materiály a s  informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí. Budou děti chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi orgány na pomoc dítěti. Pozornost se bude věnovat ochraně před návykovými látkami.

Anglický jazyk v naší MŠ

www.wattsenglish.cz

stažený soubor.jpg

Čistá u Horek

www.cistauhorek.cz

 zele.jpg

DĚKUJEME VŠEM DOBRÝM LIDIČKÁM, KTEŘÍ POMÁHAJÍ NAŠÍ ŠKOLCE, DĚKUJEME I ZA SPONZORSKÉ DARY NEBO BALÍČKY PRO DĚTI. V prvé řadě DĚKUJEME

OBEC ČISTÁ U HOREK

ROMANA HAMPLOVÁ POTRAVINY ČISTÁ U HOREK

 SVÍČKY A LÁTKY  www.aromis.cz

ŠVADLENKA PANÍ HELENA PLECHÁČOVÁ

http://www.fler.cz/h-e-l-e-n-a-needlework

 MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ A PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE JAN KLEPÁČEK 605 805 831

Truhlářství Hek, Čistá u Horek

Truhlářství Karásek, Čistá u Horek

 DyNe truhlářství MILAN DYNTAR 737 954 340 http://www.truhlarstvidyne.cz/

Zimní stadion Vrchlabí

Lyžování SkiLenka

Plavání Jilemnice

Fotografování Pavla Mendřická Jilemnice http://mendricka.cz/i/kontakt

Prádelna Nová Paka

 a všem dalším...