Vítáme Vás

na našich oficiálních internetových stránkách

 
Zima2.jpg
  
 
Naše MS hospodaří v revíru, který se rozprostírá na ploše 2032ha.
K dominantní zvěři našeho revíru patří zvěř srnčí, ale přechází zde i zvěř černá, která způsobuje velké škody na polních kulturách.Velký výskyt je také lišek a kun.
 

MS má 30 aktivních členů, kteří se snaží co nejlépe pracovat ku prospěchu české myslivosti a přírody.

 

Členové výboru od dubna 2013:

Předseda: Milan Klůz

Místopředseda: Václav Tmej ml.

Hospodář : ing. Pavel Tauchman

Jednatel : Martin Štěpán

Finanční hospodář : Robert Labik

Člen výboru : Jindříšek Václav a Martin Gulik

 

 

 

Myslivecké desatero

  1. BUĎ VŽDY, VŠUDE A ZA VŠECH OKOLNOSTÍ MYSLIVCEM TAK, JAK ZÁKON, PŘEDPISY A MYSLIVECKÉ ZVYKY KÁŽÍ A JAK JSI V NICH VYCHOVÁN A POUČEN BYL!

  2. KE ZVĚŘI SE CHOVEJ ŠETRNĚ, CHOVEJ JI, ZUŠLECHŤUJ A CHRAŇ!

  3. UPRAVUJ STAVY ZVĚŘE. DRAVOU ZVĚŘ ZBYTEČNĚ NESTŘÍLEJ, NEBOŤ I ONA V ÚNOSNÉ MÍŘE UŽITEČNÁ JEST!

  4. PAMATUJ, ŽE PŘÍRODA NENÍ STŘELNICE, STŘÍLEJ JEN NA TO, CO BEZPEČNĚ ROZEZNÁŠ!

  5. PROTI ÚJEDNÍKŮM, BOUCHALŮM, PYTLÁKŮM A JINÝM ŠKŮDCŮM NEBUĎ SHOVÍVAVÝ! BUĎ VŠAK OPATRNÝ!

  6. NEBER NA LEHKOU VÁHU SVOU MYSLIVECKOU ČEST! TU VŽDY A VŠUDE CHRAŇ A BRAŇ!

  7. MLUV JEN NAŠÍ KRÁSNOU ČESKOU MLUVOU MYSLIVECKOU, NEBOŤ ONA JE NEHYNOUCÍM ODKAZEM NAŠICH MYSLIVECKÝCH PŘEDKŮ!

  8. ZACHOVEJ NAŠE DOBRÉ ČESKÉ MYSLIVECKÉ ZVYKY A TRADICE! JE TO NEJEN TVOJE PRÁVO, ALE I POVINNOST!

  9. PSA SVÉHO MILUJ NADE VŠECHNO! JEST TI NEJLEPŠÍM POMOCNÍKEM A VĚRNÝM DRUHEM!

  10. VŽDY A ZA VŠECH OKOLNOSTÍ PŘI VÝKONU PRÁVA MYSLIVOSTI! BUĎ TI NADÁLE NÁŠ PATRON SV.HUBERT OCHRÁNCEM!

Myslivosti zdar!

 

MODLITBA KE SVATÉMU HUBERTOVI

patronu myslivosti

 

Všemohoucí, věčný, dobrotivý
milosrdný a spravedlivý Bože,
který jsi na lovu tak milostiplným a zázračným způsobem
svatého Huberta k víře obrátil,
Tebe prosím já i my všichni ctitelé

>tvého služebníka svatého Huberta,
věnuj nám milostivě skrze jeho svatou přímluvu

svoji Božskou přízeň
a dopřej nám množství zvěře v našich honitbách

a propůjč nám potřebné štěstí při lovu,
nás pak opatruj před všelikým nebezpečenstvím

před úrazy koňmo i na voze,
a naše psy pak ochraňuj před vzteklinou,

abychom Ti zde na zemi mohli vzdávat nezměrný dík
a na onom světě věčně Tebe se svatým Hubertem

chválili, ctili a velebili
skrze Ježíše Krista našeho Pána,

jenž s Tebou a Duchem svatým
žije a kraluje na věky věků.
Amen!


František Antonín hrabě Šporck