Snookerová pravidla

původní verze pravidel je na stránce http://www.globalsnookercentre.co.uk/files/EBSA/EBSRA/EBSRArulesSnkEng.htm

ilustrovaná snookerová pravidla od Tomáše Kejly

SNOOKER

ČÁST 1 – VYBAVENÍ
Rozměry v závorkách jsou metrickým ekvivalentem v milimetrech.

1. Standardní stůl

Rozměry
a) Hrací plocha bez mantinelů by měla mít rozměry 11 ft 81/2 in x 5 ft 10 in (3569 mm x 1778 mm) s tolerancí v obou rozměrech +/- ½ in (+/- 13 mm).

Výška
b) Výška stolu od podlahy k vršku by měla být od 2 ft 91/2 in do 2 ft 101/2 in (851 mm – 876 mm).

Kapsy
c) Kapsy jsou umístěny v rozích (dvě na „Spot“ konci, známé jako horní kapsy a dvě na „Baulk“ konci, známé jako spodní kapsy) a po jedné uprostřed delších stran (známé jako prostřední kapsy).
Otvor kapes by měl odpovídat šablonám schváleným Světovou profesionální biliárovou a snookerovou asociací (WPBSA).

„Baulk-line“ a „Baulk“ (část kulečníkového stolu, odkud je odpalována neutrální koule)
d) Rovná čára namalovaná 29 in (737 mm) od čela spodního mantinelu a souběžně s ním, je nazývána „Baulk-line“ a tato čára a prostor mezi nimi je nazýván „Baulk“.

„D“
e) „D“ je půlkruh namalovaný v „Baulk“ se středem uprostřed „Baulk-line“ a poloměrem 11 ½ in (292 mm).

Body
f) na středu podélné linie stolu jsou vyznačeny 4 body:

  • bod (známý jako černý bod), 12 3/4 in (324 mm) kolmo k hornímu mantinelu
  • středový bod (známý jako modrý bod) je umístěn uprostřed mezi horním a dolním mantinelem
  • pyramidový bod (známý jako růžový bod) je umístěn mezi středovým bodem a vrchním mantinelem
  • střed „Baulk-line“ (známý jako hnědý bod).

Další dva body jsou umístěny na rozích „D“. Při pohledu z konce „Baulk“ je ten napravo označován za žlutý bod a ten nalevo jako zelený bod.

2. Koule
Koule by měly mít schválené složení, průměr 52,5 mm s tolerancí +/- 0,05 mm a:
a) měly by mít stejnou váhu s tolerancí 3 g v sadě
b) koule nebo sada koulí může být vyměněna po dohodě hráčů nebo na základě rozhodnutí rozhodčího.

3. Tágo
Tágo by nemělo být kratší, než 3ft (914 mm) a nemělo by mít žádné významné odchylky od tradičního a obecně odsouhlaseného tvaru a formy.

4. Pomůcky
Různá ostatní tága, dlouhá tága (nazývaná „násada“ a „půl-násada“ podle délky), prodloužení a adaptéry mohou být hráči použity při obtížných postaveních pro strk. Bývají součástí normálního vybavení stolu, ale také mohou zahrnovat vybavení přinesené přímo hráčem nebo rozhodčím (viz Část 3 Pravidlo 18). Všechna prodloužení, adaptéry a další pomůcky na hru musí být odsouhlaseny WPBSA.

ČÁST 2 DEFINICE

1. Kolo
Snookerové kolo (frame) zahrnuje období hry od prvního strku, se všemi koulemi popsanými v Části 3 Pravidlo 2, až do závěru hry:

a) odstoupením některého z hráčů ze hry,
b) potvrzením od hrajícího hráče, když zbývá jen černá koule a mezi hráči je bodový rozdíl větší než 7 bodů.
c) závěrečným potopením nebo faulem, když zbývá jen černá, nebo
d) ohodnocením od rozhodčího podle Části 3 Pravidlo 14 (c) nebo Části 4 Pravidlo 2.

2. Hra
Hra je dohodnutý nebo nutný počet kol.

3. Zápas
Zápas je dohodnutý nebo nutný počet her.

4. Koule
a) Bílá koule je „cue-ball“.
b) 15 červených a 6 barevných koulí jsou cílové koule.

5. Hrající
Osoba, která hraje je „striker“ a zůstává jím, dokud rozhodčí nerozhodne, že má odejít od stolu a ukončit svou hru.

6. Úder (strk)
a) Strk je uskutečněn když „hrající“ odehraje „cue-ball“ s dotykem jiné koule.
b) Strk je v pořádku, když nejsou nijak porušena Pravidla.
c) Strk není kompletní, dokud všechny koule neleží v klidu.
d) Strk může být uskutečněn přímo nebo nepřímo:
· přímý strk znamená to, když se „cue-ball“ dotkne cílové koule bez předchozího dotyku mantinelu
· nepřímý strk znamená to, když se „cue-ball“ dotkne jednou nebo vícekrát mantinelu před dotykem cílové koule.

7. Potopení
Potopením se označuje to, že cílová koule po dotyku s jinou koulí a bez porušení pravidel, spadne do kapsy. Případ, kdy je koule potopena se označuje za potopení.

8. Break (náběh)
Náběh je počet potopení v úspěšných strcích, zahraných při jedné účasti hráče během hry.

9. In-hand (v ruce)
Bílá koule je v ruce
a) před začátkem každé hry
b) když je potopena, nebo
c) když je vyhozena ze stolu.

Zůstává v ruce dokud
a) je hráno čestně z ruky, nebo
b) je zaznamenán faul, zatímco koule je na stole.

Hrajícímu je řečeno, že je „in-hand“, jestliže bílá koule je „v ruce“ jak je řečeno výše.

10. Koule ve hře
Bílá koule je ve hře, jestliže není „v ruce“.
Cílové koule jsou ve hře od začátku hry do potopení nebo do vyhození ze stolu.
Barevné nastoupí znovu do hry, když jsou přenastaveny.

11. Ball On
Kterákoliv koule, která může být platně zasažena prvním dotykem bílé koule a nebo jakákoliv koule, která nemusí být tak zasažena, ale může být potopena, je označována za „ball on“.

12. Ohlášená koule
Ohlášená koule je cílová koule, kterou „hrající“ označí nebo potvrdí pro rozhodčího, a zaváže se ji zasáhnout prvním dotykem bílé koule.
Jestliže to rozhodčí požaduje, musí „hrající“ označit kouli, na kterou hraje.

13. Volná koule
Volná koule je koule, kterou „hrající“ označí jako kouli, na kterou hraje poté, co hraje po faulu (viz Část 3 Pravidlo 10).

14. Vyhození ze stolu
Koule je vyhozena ze stolu jestliže se dostane jinam, než na desku stolu nebo do kapsy, nebo jestliže je zvednuta hrajícím, zatímco se hraje, kromě případu, který je popsán v Části 3, pravidlo 14 (h).

15. Faul
Faul je jakékoliv porušení těchto Pravidel.

16. „Snookered“ („ve snookeru“ - mající znemožněný přímý šťouch)
Bílé kouli se říká, že je „ve snookeru“, jestliže přímý strk v rovné linii na jakoukoliv kouli je absolutně nebo částečně zablokován koulí nebo koulemi, na které se nehraje. Jestliže jedna nebo více koulí, které lze hrát, může být zahrána nějakou krajní možností bez překážek, neříká se, že by bílá koule byla „ve snookeru“.

a) Při hře „z ruky“ je bílá koule „ve snookeru“, když je zatarasena tak, jak je popsáno výše ze všech možných pozic nebo v rámci „D“.
b) Jestliže je bílá koule takto zatarasena více než jednou koulí, na kterou se nemůže hrát
· nejbližší koule k bílé se pokládá za platnou kouli a
· jestliže je více koulí ve stejné vzdálenosti k bílé, pokládají se všechny za platné hratelné koule.
c) Když je hrací koulí červená koule a na stole jsou červené koule zablokované jinými nehratelnými koulemi, pak není žádná koule opravdu zablokovaná
d) Hráč je „ve snookeru“ jestliže je bílá koule „ve snookeru“, jak je popsáno výše.
e) Bílá koule nemůže být blokována mantinelem. Jestliže zakřivené čelo mantinelu blokuje bílou kouli a je blíže k bílé, než jakákoliv blokující koule, pak bílá není „ve snookeru“.

17. Zabraný bod
Bod je zabraný, jestliže koule na něj nemůže mít umístěna bez dotyku s jinou koulí.

18. Tažený strk
Tažený strk znamená to, jestliže špička tága zůstává v kontaktu s bílou
a) když bílá koule již zahájila svůj pohyb, nebo
b) když je bílá koule v kontaktu s cílovou koulí, s výjimkou případu, kdy se bílá koule a cílová koule dotýkají, pak se případ, kdy bílá koule udeří samotný kraj cílové koule, nepovažuje za tažený strk.

19. Přeskočení
Přeskočení znamená situaci, kdy bílá koule přeskočí nějakou část cílové koule ať už se jí během tohoto procesu dotkne, či ne, kromě:
a) případu kdy, bílá koule nejdřív zasáhne jednu cílovou kouli a pak skočí přes jinou,
b) případu kdy, bílá koule skočí a zasáhne cílovou kouli, ale nepřistane na vzdálenější straně koule,
c) případu kdy, po regulérním zásahu cílové koule, bílá koule přeskočí kouli po zásahu mantinelu nebo jiné koule.

20. Minutí
Minutím se označuje to, když bílá koule nezasáhne kouli a rozhodčí usoudí, že hráč neudělal dost dobrý pokus o zasáhnutí koule.

ČÁST 3 HRA

1. Popis
Snooker se může hrát mezi dvěma a více hráči, buď samostatně nebo v družstvech. Hru je možno popsat následovně:
a) Každý hráč používá stejnou bílou kouli a dále je tam dvacet jedna cílových koulí – patnáct červených – každá za 1 bod a šest barevných: žlutá za 2 body, zelená za 3, hnědá za 4, modrá za 5, růžová za 6 a černá za 7 bodů.
b) Skórování hráče při hře se provádí potápěním střídavě červených a barevných dokud nejsou všechny červené pryč ze stolu a pak se potápí barevné ve vzestupném pořadí podle jejich hodnoty.
c) Získané body hráče jsou přidány do skóre hrajícího hráče.
d) Pokutové body z faulů jsou přidány do skóre soupeře.
e) Taktikou uplatňovanou kdykoli během framu je nechat bílou kouli pro druhého hráče za koulí, na kterou se nehraje, ve „snookeru“. Jestliže hráč, nebo družstvo má mezi sebou více bodů, než je možné nahrát z koulí na stole, pak hraním snookerů se naděje na získání bodů z faulů stává důležitější.
f) Vítěz framu je hráč nebo mužstvo:
· které nahrálo vyšší skóre
· kterému je frame přiznán, nebo
· komu je udělen podle Části 3 Pravidlo 14c) nebo Části 4 Pravidlo 2.

g) Vítěz hry je hráč nebo mužstvo:
· které vyhraje většinu, nebo požadující počet framů
· které má vyšší součet, kdy je důležitý celkový počet bodů, nebo
· komu je hra udělena podle Části 4 Pravidlo 2.

h) Vítěz zápasu je hráč nebo mužstvo, které vyhraje většinu her, nebo je důležitý celkový počet bodů s nejvyšším součtem.

2. Pozice koulí
a) Na začátku každého framu je bílá koule „v ruce“ a cílové koule jsou rozloženy po stole následujícím způsobem:
· červené jsou těsně namačkány ve tvaru rovnostranného trojúhelníku s červenou na vrcholu na střední čáře stolu nad „Pyramidovým bodem“ a musí být tak blízko růžové, jak je možné bez dotyku s ní, a základna trojúhelníku je co nejblíže u a rovnoběžně s horním mantinelem.
· žlutá je na pravém rohu „D“
· zelená je na levém rohu „D“
· hnědá je uprostřed „Baulk-line“
· modrá je na „Středovém bodu“
· růžová je na „Pyramidovém bodu“ a
· černá je na „bodu“.

b) Poté, co frame začne, může být koule ve hře očištěna rozhodčím na základě opodstatněného požadavku hráče a
· pozice koule, jestliže není na svém bodě, by měla být označena vhodným nástrojem předtím, než bude zvednuta kvůli očištění,
· nástroj použitý pro označení pozice koule, která se čistí, by měl být umístěn a ponechán na místě koule do té doby, než bude očištěna a znovu umístěna. Jestliže by se jiný hráč, než ten který je u stolu, dotkl a posunul tento nástroj, byl by penalizován jako by byl hráčem u stolu bez vlivu na pořadí hry. Rozhodčí vrací nástroj nebo očištěnou kouli na jejich pozice před zdvihnutím, podle svého mínění,

3. Způsob hry
Hráči si určí pořadí hry losem nebo jiným oboustranně odsouhlaseným způsobem.

a) Určené pořadí hry pak musí být zachováno nezměněné po dobu framu, kromě případu, kdy hráč může být požádán druhým hráčem, aby hrál po faulu.
b) Pořadí hráčů nebo družstva, které rozstřeluje jako první se musí střídat po každém framu během hry.
c) První hráč hraje „z ruky“, frame začíná tehdy, když je bílá koule umístěna na stůl a dojde ke kontaktu se špičkou tága, nebo
· je učiněn strk, nebo
· je odstrčena bílá koule.

d) Aby strk byl v pořádku, nesmí se přihodit žádné porušení pravidel popsaných v Pravidle 12 – Penalty.
e) Na první strk každého náběhu, dokud nejsou všechny červené pryč ze stolu, je červená nebo volná koule nominována jako červená, na kterou se hraje a je započítána hodnota každé červené a každé volné koule nominované jako červená, potopené ve stejném strku.
f) – jestliže červená nebo volná koule nominovaná jako červená, je potopena, ten samý hráč odehrává další strk a další koule na řadě je barevná, která záleží na hráčově volbě, jestliže potopí, je započítána a barevná koule je pak přenastavena na svůj bod.

  • náběh pokračuje střídavě potápěním červených a barevných dokud nejsou všechny červené mimo stůl a dokud není potopena jedna barevná po poslední červené
  • pak přicházejí na řadu barevné ve vzestupném pořadí podle jejich hodnoty podle Části 3 Pravidlo 1 a) a když další barevná zůstane na stole, kromě toho co je uvedeno níže v Pravidle 4, a hráč u stolu hraje další strk na další barevnou, která je na řadě.

g) Červené se nepřenastavují na stůl, pokud už jsou jednou potopeny nebo vyhozeny mimo stůl bez ohledu na skutečnost, že hráč může díky tomu získat výhodu z faulu. Výjimky z tohoto pravidla jsou uvedeny v Části 3 Pravidla 2 b), 9, 14 f), 14 h a 15.
h) Jestliže hráč u stolu nepotopí nebo se dopustí faulu, ukončí svůj pobyt u stolu a další hráč hraje od místa, kde skončila bílá koule, nebo „z ruky“, pokud bílá koule skončila mimo stůl.

4. Konec framu, hry nebo zápasu
a) Jestliže zůstává na stole jen černá, první bod nebo faul končí frame kromě případů, kdy se přihodí následující:
· skóre je vyrovnané a
· celkové skóre není tak, jak má být.
b) Jestliže se přihodí obě podmínky podle bodu a)
· je černá přenastavena
· hráči losují o pořadí ve hře
· další hráč hraje „z ruky“ a
· následující bod nebo faul ukončí frame.
c) Jestliže celkové skóre rozhoduje o vítězi hry nebo zápasu, a celkové skóre na konci posledního framu je vyrovnané, hráči v tomto framu podstupují proceduru přenastavování černé jak je popsáno v bodu b) výše.

5. Hra „z ruky“
Při hře „z ruky“ musí být bílá koule položena do místa na nebo uvnitř čar „D“, ale může být hrána v jakémkoliv směru.
a) Jestliže je rozhodčí požádán, uvede, zda je bílá koule umístěna správně (to znamená, jestli není mimo čáry „D“).
b) Jestliže se špička tága dotkne bílé koule během jejího nastavení a rozhodčí uzná, že se nejednalo o pokus potopit, pak bílá koule nebyla odehrávána.

6. Úder dvou koulí současně
Dvě koule, jiné než dvě červené nebo volná koule a koule hraná, nesmí být hrány současně při prvním dotyku bílé koule.

7. Přenastavení barevných na jejich body
Jakákoliv barevná koule potopená nebo vyhozená ze stolu bude přenastavena na svůj bod před dalším strkem, dokud není závěrečně potopena podle Části 3 Pravidlo 3 f).
a) Hráč není zodpovědný za jakoukoliv chybu rozhodčího, kdyby nesprávně nastavil jakoukoliv kouli.
b) Jestliže je barevná nastavena špatně poté, co byla potopena ve vzestupném pořadí jak je uvedeno v Části 3 Pravidlo 3 f), bude odstraněna ze stolu bez penalty, když je omyl objeven a hra pokračuje.
c) Jestliže je uskutečněn strk s koulí nebo koulemi, které byly nastaveny chybně, pak se považují za nastavené správně. Jakákoliv koule chybně potopena ze stolu bude přenastavena:
· bez penalty, když je její ztráta objevena po předchozím přehlédnutí,
· s penaltou, jestliže hráč odehrál předtím, než byl rozhodčí schopen uskutečnit přenastavení.
d) Jestliže barevné musí být přenastaveny a jejich vlastní body jsou zabrány, jsou umístěny na bod nejvyšší možné hodnoty.
e) Jestliže je potřeba přenastavit více barevných a jejich body jsou zabrány, má hodnota bodu přednost před pořadím přenastavování.
f) Jestliže jsou všechny body zabrány, barevné jsou umístěny co nejblíže svým vlastním bodům, mezi černý bod a nejbližší část horního mantinelu.
g) V případě růžové a černé, jestliže jsou zabrány všechny body a není žádný možný prostor mezi příslušným černým bodem a nejbližší částí horního mantinelu, barevné jsou umístění tak blízko svým bodům, jak je možné na střední linii stolu pod černým bodem.
h) Ve všech případech platí, že přenastavená barevná se nesmí dotýkat jiné koule.
i) Aby barevná koule byla správně přenastavena, musí být umístěna rukou na bod označený těmito pravidly.

8. Dotek koule (touching ball)
a) Jestliže se bílá koule na konci své cesty dotkne jiné koule nebo koulí, které se mohou hrát, pak rozhodčí zahlásí „touching ball“ a označí kouli nebo koule, kterých se bílá koule dotýká.
b) Jestliže je zahlášen „touching ball“, musí hráč hrát bílou koulí směrem od koule bez jejího pohybu, nebo by se jednalo o tažený šťouch (push stroke).
c) Jestliže se cílová koule pohne, nebude uložena penalta tehdy, když:
· se jedná o kouli, na kterou je možno hrát
· se jedná o kouli, na kterou je možno hrát a kterou hráč označí, že na ni hraje, nebo
· se jedná o kouli, na kterou je možno hrát a hráč označí jako hratelnou jinou a tu i první zasáhne.
d) Jestliže se bílá koule na konci své cesty dotýká nebo téměř dotýká jiné koule, která není na řadě, pak rozhodčí, je-li dotázán, zda se jedná o „touching ball“, odpoví ano nebo ne. Hráč musí hrát od koule, bez jejího pohybu a jako první musí zasáhnout kouli, která je označena za hratelnou.
e) Jestliže se bílá koule dotýká jak koule hratelné, tak nehratelné, rozhodčí určí pouze kouli hratelnou. Jestliže se hráč rozhodčího zeptá, zda se bílá koule dotýká také nehratelné koule, má právo se to dozvědět také.
f) Jestliže rozhodčí uzná, že jakýkoliv pohyb dotýkající se koule nebyl zaviněn hráčem, nebude hlásit faul.
g) Jestliže se nepohne cílová koule nedotýkající se bílé a po strku se jeví v kontaktu s bílou, koule jsou nastaveny do původních pozic podle uvážení rozhodčího.

9. Koule na hraně kapsy
a) Jestliže koule spadne do kapsy bez dotyku s jinou koulí a nebylo to součástí jiného strku, bude přenastavena a žádné body nebudou započítány.
b) Jestliže byla zasažena jinou koulí v rámci strku, pak:
· bez porušení těchto Pravidel budou všechny koule nastaveny zpět na své pozice a stejný strk se bude hrát znovu, nebo může být hrán jiný strk podle uvážení hráče.
· jestliže je zahlášen faul, je hráči přisouzena předepsaná penalta, všechny koule jsou přenastaveny a další hráč má obvyklé podmínky po faulu.
c) Jestliže koule na okamžik balancuje na okraji kapsy a pak padá, počítá se jako potopená a nepřenastavuje se.

10. „Snooker“ po faulu
Jestliže je bílá koule v pozici „snookeru“ po faulu, zahlásí rozhodčí „free ball“ (viz Část 2, Pravidlo 16).

a) Jestliže si hráč, který je na řadě zvolí hrát další strk,
· může označit jakoukoliv kouli jako kouli, na kterou hraje a
· jakákoliv takto nominovaná koule se považuje a je hodnocena jako koule, kterou zastupuje a kromě toho, je-li potopena, tak je znovu nastavena na svůj bod.
b) Faul vzniká když bílá koule:
· netrefí nominovanou kouli jako první nebo první současně s koulí, která je na řadě, nebo
· je ve „snookeru“ vůči všem červeným, nebo vůči kouli na řadě a byl ohlášen „free ball“, kromě případu, kdy růžová a černá jsou jediné cílové koule, které zůstávají na stole.
c) Jestliže je potopen „free ball“, je přenastaven a je započítán do skóre jako koule, která byla na řadě
d) Jestliže je potopena hratelná koule, ale jako první byl zasažen „free ball“ nebo byl zasažen současně s hratelnou, je započítána hratelná koule a zůstává mimo stůl.
e) Jestliže jsou potopeny obě – „free ball“ a hratelná – je započítána jen hratelná, kromě případu, kdy se jedná o červenou, pak jsou započítány obě koule. „free ball“ je pak přenastaven a hratelná koule zůstává mimo stůl.
f) Jestliže je hráč požádán o to, aby hrál znovu, je zbytečné ohlašovat znovu „free ball“.

11. Fauly
Jestliže je zahrán faul, musí rozhodčí okamžitě zahlásit „Faul“.
a) Jestliže hráč ještě nezahrál strk, jeho pobyt u stolu okamžitě končí a rozhodčí oznámí postih.
b) Jestliže strk byl uskutečněn, rozhodčí počká na dokončení strku než oznámí postih.
c) Jestliže faul není rozhodčím oznámen ani ho úspěšně nevysvětlí protihráč před dalším strkem, je přehlédnut.
d) Jakákoliv barevná koule nesprávně umístěná na stole zůstává na svém místě, kromě případu, kdy je mimo stůl, pak je umístěna na své místo.
e) Všechny body nahrané v náběhu před faulem se započítávají, ale nezapočítávají se body ze strku, který byl označen za faul.
f) Další strk je hrán z místa, kde bílá koule skončila a nebo, jestliže skončila mimo stůl, se hraje „z ruky“.
g) Jestliže je ohlášen více než jeden faul v tom samém strku, je hráč penalizován nejvyšším možným postihem.
h) Hráč, který fauloval:
· je penalizován podle Pravidla 12 níže a
· musí hrát další strk, jestliže to soupeř vyžaduje.

12. Postihy
Všechny fauly jsou trestány postihy za nejméně 4 body, vyšší postihy jsou popsány v paragrafech a-d níže. Postihy jsou:
a) hodnota hratelné koule
· odehrání bílé koule více než jednou,
· odehrání, když se ani jedno chodidlo nedotýká země,
· hra mimo pořadí
· nesprávná hra z ruky, včetně zahajovacího strku,
· případ, kdy bílá koule nezasáhne ani jednu z cílových koulí,
· případ, kdy bílá koule spadne do kapsy,
· zahrání snookeru za „free ball“
· zahrání „přeskočení“
· hra s nestandardním tágem, nebo
· jednání s partnerem proti ustanovením v Části 3 Pravidlo 17 e).
b) hodnota hratelné koule nebo koule s vyšší hodnotou
· odehrání, když koule na stole nejsou zastavené
· odehrání před tím, než rozhodčí dokončí přenastavení barevných,
· případ, kdy je potopena nehratelná koule,
· případ, kdy bílá koule nejdříve zasáhne nehratelnou kouli,
· odehrání „taženého“ strku
· dotyk koule ve hře jinak, než bílou koulí, kterou zasáhla špička tága, nebo
· případ, kdy je koule vyhozena ze stolu.
c) hodnota hratelné koule nebo vyšší hodnota v případě, kdy bílá koule zasáhne současně dvě koule, jiné než dvě červené nebo „free ball“ a hratelné koule.
d) postih v hodnotě sedmi bodů dostane hráč tehdy, když
· použije z jakéhokoliv důvodu kouli mimo stůl,
· použije jakoukoliv věc na měření mezer nebo vzdálenosti,
· hraje na červené nebo „free ball“ po červené, dvakrát po sobě,
· použije jinou kouli než bílou jako „bílou kouli“ na jakýkoliv strk, jakmile začne frame,
· nedokáže určit, na kterou kouli hraje, jestliže ho k tomu rozhodčí vyzve, nebo
· když se dopustí faulu po potopení červené nebo „free ballu“ místo červené, před označením barevné.

13. Opětovná hra
Jestliže byl hráč požádán soupeřem, aby hrál znovu po faulu, nemůže být tento požadavek odvolán. Hráč, který byl požádán, aby hrál znovu, může:
a) změnit své rozhodnutí v tom,
· jaký strk zahraje a
· kterou kouli se bude snažit zasáhnout.
b) započítat si body za jakoukoli kouli nebo koule, které potopí.

14. Faul a minutí („Foul and a Miss“)
Hráč se snaží jak nejlépe to jde zasáhnout hratelnou kouli. Jestliže rozhodčí uzná, že byla porušena pravidla, zahlásí „Foul and a Miss“, výjimkou je když na stole zůstane jen černá nebo situace, kdy je nemožné zasáhnout hratelnou kouli. Ve druhém jmenovaném případě se musí předpokládat, že hráč se pokouší zasáhnout hratelnou kouli, za předpokladu, že hraje přímo nebo nepřímo, ve směru na hratelnou kouli dostatečnou silou, musí zasáhnout hratelnou kouli nebo bránící kouli nebo koule.
a) po ohlášení „foul and a miss“ může druhý hráč požádat soupeře o opětovnou hru z pozice na stole nebo podle svého uvážení z původní pozice, ve které ve druhém případě byla hratelná koule před provedením strku, jmenovitě:
· jakákoliv červená, když je červená hratelnou koulí,
· barevná, jestliže všechny červené jsou mimo stůl, nebo
· barevná podle hráčova výběru, když hratelná koule byla barevná po potopení červené.
b) jestliže hráč při strku nezvládne zasáhnout první hratelnou kouli, i když je na ni buď na celou nebo na její část přímý výhled od bílé koule, zahlásí rozhodčí „foul and a miss“ s výjimkou případu, že hráč předtím potřeboval snooker nebo když hráč odehrál a rozhodčí je přesvědčený, že minutí nebylo úmyslné.
c) poté, co je „miss“ zahlášen podle paragrafu b) výše, když je přímý výhled od bílé na hratelnou kouli, a kontakt byl možný (v případě červených to znamená, že celý průměr jakékoliv červené není zatarasen barevnou), pak:
· další chyba při pokusu zasáhnout jako první hratelnou kouli při strku ze stejné pozice je opět hlášena jako „foul and a miss“ bez ohledu na rozdíl ve skóre a
· jestliže je požádán o opětovnou hru z původní pozice, je hráč varován rozhodčím, že třetí chyba bude znamenat, že frame bude připsán soupeři.
d) poté, co byla bílá koule přenastavena podle pravidla, kdy je jasný výhled v přímé linii od bílé koule na jakoukoli část jakékoliv hratelné koule a hráč udělá chybu při přípravě na strk, nebude zahlášen „miss“, jestliže strk nebyl ještě odehrán. V tomto případě bude uložena příslušná penalta a
· druhý hráč si může zvolit hrát strk sám a nebo požádat chybujícího hráče, aby hrál znovu z pozice na stole, nebo
· druhý hráč může požádat rozhodčího o přenastavení všech koulí, které se pohnuly z jejich původních pozic a chybující hráč hraje znovu z této pozice, a
· jestliže tato situace nastane během série „minutí“, je varování o připsání framu soupeři stále platné.
e) všechny hlášení „minutí“ jsou oznamovány plně podle rozhodnutí rozhodčího
f) po „minutí“ a požadavku druhého hráče na přenastavení bílé koule, zůstávají všechny cílové koule, které se pohnuly, na svých místech s výjimkou případu, kdy rozhodčí uváží, že chybující hráč by mohl mít výhodu. V takovém případě jsou některé nebo všechny koule přenastaveny ke spokojenosti rozhodčího a v každém případě barevné, které byly nesprávně potopené, budou přenastaveny a nebo nastaveny na své body.
g) když je jakákoliv koule po „miss“ přenastavena – oba – chybující hráč i soupeř – budou osloveni kvůli souhlasu s touto pozicí, poté je rozhodnutí rozhodčího závěrečné.
h) jestliže se některý hráč během konzultace dotkne kterékoliv koule, je penalizován jako by byl hráčem, bez dopadu na pořadí hry. Koule, které se dotknul je rozhodčím přenastavena podle jeho uvážení.
i) druhý hráč se může rozhodčího zeptat, zda bude přenastavovat i jiné koule než bílou, když požádal o přenastavení do původní pozice a rozhodčí musí odpovědět.

15. Pohyb koulí bez přičinění hráče
Jestliže se koule, stojící nebo v pohybu, dotkne někdo jiný, než hráč, bude bez penalizace přenastavena rozhodčím na místo, o kterém usoudí, že na něm byla nebo že by na něm skončila.
a) toto pravidlo zahrnuje případy, kdy jiná příčina nebo osoba, jiná než hráčův partner, zaviní že hráč pohne koulí.
b) žádný hráč nebude penalizován za pohnutí koulemi rozhodčím.

16. Pat (slepá ulička)
Jestliže rozhodčí uzná, že pozice na stole se dostala do mrtvého bodu a nebo se takové situaci stav na stole blíží, navrhne hráčům okamžitou možnost nového začátku framu. Jestliže některý z hráčů usoudí, že by rozhodčí měl nechat hru pokračovat, hra pokračuje s podmínkou, že se situace na stole musí změnit do stanoveného období, obvykle během dalších tří strků na každé straně, ale podle uvážení rozhodčího. Jestliže situace zůstává v zásadě stejná i po stanovené době, rozhodčí vynuluje skóre a přenastaví koule jako na startu framu a:
a) rozstřeluje stejný hráč jako původně, a
b) pořadí hry zůstává nezměněné.

17. Snooker pro 4 hráče
a) Ve hře pro 4 hráče se strany střídají v zahájení framu a pořadí hry musí být určeno na začátku každého framu a, když už je určeno, musí se dodržet během celého framu.
b) Hráči mohou změnit pořadí hry na začátku každého nového framu.
c) Jestliže je zahlášen faul a požadována opětovná hra, hraje znovu hráč, který se dopustil faulu. Jestliže byl faul způsoben mimo náběh a původní pořadí hry je dodrženo, pak partner chybujícího hráče náběh ztrácí.
d) Když frame skončí nerozhodně uplatňuje se Část 3 Pravidlo 4. Jestliže je nutné přenastavit černou, pár který hraje první má možnost určit hráče, který začíná. Pořadí hry pak musí pokračovat jako ve framu.
e) Partneři se mohou během zápasu radit, ale ne:
· když je jeden z nich u stolu, nebo
· po první strku náběhu do ukončení náběhu.

18. Použití pomocného vybavení
Je povinností hráče jak umístit, tak odstranit veškeré náčiní, které používá u stolu.
a) Hráč je zodpovědný za všech části vybavení včetně „hrabiček“ a „prodloužení“, které si přinese ke stolu, ať jsou jeho vlastní, nebo zapůjčená (kromě zapůjčených od rozhodčího), a bude penalizován za jakýkoliv faul, který způsobí používáním tohoto vybavení.
b) Vybavení, které se běžně nachází u stolu, nebo které přináší rozhodčí, není na zodpovědnosti hráče. Jestliže toto vybavení zaviní faul a nebo zapříčiní, že se hráč kvůli němu dotkne koule nebo koulí, nehlásí se faul. Rozhodčí přenastaví, pokud je to nutné, všechny koule v souladu s Pravidlem 15 výše a hráč, pokud je v náběhu, má povoleno pokračovat bez penalizace.

19. Interpretace
a) Všechna tato Pravidla a Definice platí jak pro hráče mužského, tak pro hráčky ženského pohlaví.
b) Okolnosti si mohou vynutit přizpůsobení uplatnění těchto pravidel pro osoby s fyzickým handicapem. Například:
· Část 3 Pravidlo 12a – nemůže být uplatněno na hráče na vozíčku
· hráči, který není schopen rozlišit barvy – například červenou a zelenou, musí rozhodčí na jeho žádost sdělit barvu koule hratelné.
c) Jestliže u zápasu není přítomen rozhodčí, je soupeř nebo druhá strana povinna hlídat pravidla.

ČÁST 4 – HRÁČI

1. Zdržování
Jestliže rozhodčí usoudí, že hráči trvá příliš velkou dobu odehrát strk nebo řadu strků, může hráče varovat, že může frame přisoudit soupeři.

2. Nefér chování
V případě odmítnutí pokračování ve framu, nebo při chování které, podle mínění rozhodčího, je úmyslně nebo neustále nefér, včetně pokračování ve zdržování hry po varování podle Pravidla 1 výše nebo nedžentlmenského chování, může hráč frame ztratit a rozhodčí by ho měl varovat, že v případě, že v tomto chování bude pokračovat, může ztratit celou hru.

3. Penalty
a) Jestliže frame propadne v souladu s pravidly této Části, pak hráč, který se provinil :
· ztrácí frame a
· ztrácí všechny nahrané body a hráč, který se neprovinil získává ekvivalent bodů z koulí, které zůstaly na stole, při čemž každá červená se počítá za 8 bodů a barevné, které nebyly správně potopeny, jsou přenastaveny.
b) Jestliže hra propadne v souladu s pravidly této Části, pak hráč, který se provinil:
· ztrácí frame, který se hrál stejně jako v bodu a)
· navíc ještě ztrácí i všechny framy, které nebyly odehrány pro dokončení hry
· navíc ztracené zbývající framy, každý ohodnocený 147 body, jsou připsány soupeři.

4. Hráč, který není u stolu
Hráči, který není u stolu, je zakázáno stát nebo se pohybovat v úhlu pohledu hráče v náběhu. Musí sedět nebo stát v rozumné vzdálenosti od stolu.

5. Nepřítomnost
V případě jeho nepřítomnosti v místnosti, má hráč, který není v náběhu, právo určit svého zástupce, který bude dohlížet na jeho zájmy a nárokovat fauly, jestliže je to nutné. Takové jmenování musí být oznámeno rozhodčímu před odchodem z místnosti.

6. Vzdání hry
a) Vzdát hru může pouze hráč, který je v náběhu. Soupeř má právo přijmout nebo odmítnout odstoupení, což se stává neplatným, jestliže se soupeř rozhodne hrát dál.
b) Jestliže to celkové skóre dovolí a frame je vzdán, hodnota všech koulí na stole je připsána ke skóre druhé strany. V tom případě se červené počítají za 8 bodů každá a všechny barevné, nesprávně potopené koule se počítají jako přenastavené.

ČÁST 5 – ÚŘEDNÍCI

1. Rozhodčí
a) Rozhodčí musí
· být jediný sudí fér nebo nefér hry,
· být schopen rozhodnout v zájmu fér hry v jakékoliv situaci, která je dostatečně pokryta Pravidly,
· být zodpovědný za řádný průběh hry v souladu s těmito Pravidly
· zasáhnout, pokud vidí jakékoliv porušení těchto Pravidel,
· říci hráči barvu koule hratelné, jestliže je o to požádán a
· očistit jakoukoliv kouli na základě rozumné žádost hráče.
b) Rozhodčí nesmí
· odpovídat na žádné otázky netýkající se těchto Pravidel,
· upozorňovat jakkoli hráče na možný faul,
· dávat rady nebo názory, které by ovlivnily hru, nebo
· odpovídat na jakékoliv otázky týkající se rozdílu ve skóre.
c) Jestliže rozhodčí není schopen sledovat nějaký případ, může požádat o svědectví zapisovatele nebo jiného úředníka nebo diváka, který má nejlepší výhled z hlediště, aby mu asistoval při rozhodnutí.

2. Zapisovatel
Zapisovatel označuje skóre na tabuli a asistuje rozhodčímu v jeho povinnostech. Jestliže je to nutné, musí také fungovat jako druhý zapisovatel.

3. Druhý zapisovatel
Druhý zapisovatel uchovává záznam každého odehraného strku, oznamuje fauly, pokud je to potřeba a oznamuje počet bodů, který nahrál každý hráč, nebo strana, pokud je to požadováno. Dělá také záznam celkových náběhů.

4. Asistence úředníků
a) Na hráčovo požádání, musí rozhodčí nebo zapisovatel posunout nebo podržet jakékoliv osvětlovací zařízení, které ruší hráče v náběhu při strku.
b) Rozhodčímu nebo zapisovateli je dovoleno podle situace poskytnout nezbytnou pomoc handicapovanému hráči.

Menu


o7jdzl.jpg

Welsh Open[2].jpg

trophy_masters.jpg

Champion of Champions.jpg

1176106_10200544125836006_1602907661_n.jpg

file-91.jpg

Ronnie_OSullivan_Snooker_Champion_PTC7_2011[2].jpg

topimage[2].jpg

_44628623_ronnietrophybody.jpg


trophy771.jpg

_44304734_ronnie270.jpg

http://www.dan-nypl.estranky.cz/stranka/odpocty_countdowns

http://www.prizevlnika.cz/partner.php?partner=Dana Plachá

14. 6. Roland

Zítra: Vít

Ronnie Welsh 2016.jpg215259_10200438078328966_1416503438_n.jpg

539719_10150609203847062_10215162061_9450008_1545638402_n.jpg

german 12.jpg

Nadcházející akce/Upcoming events

27.11.-9.12. UK Championship

10.-16.12. Scotish Open

www.motto.cz

Northern Ireland Trophy 2008

08%20pls%20ronnie%20trophy[3].jpg

Jakékoliv veřejné použití materiálů z těchto stránek pouze se souhlasem webmastera.
All rights reserved. Contact webmaster.

Návštěvnost stránek

422526
_1234.bmp